A jelen tájékoztató a DirexMédia Kft. (a továbbiakban: Kiadó) időszakos kiadványainak előfizetésével kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik. Az időszakos kiadványok előfizetésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a Kiadó Előfizetési Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A jelen tájékoztatóval kapcsolatos bárminemű kérdést az időszakos kiadványok impresszumában, valamint a direxmedia.hu oldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén lehet intézni.
Kiadó elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kiadó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Kiadó adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen:
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; Kiadó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására – ennek megtörténtéről értesítve az érintett előfizetői csoportot.

I. Általános adatkezelési információk
I. 1. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
I. 2. Az adatkezelés célja:
Előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelések teljesítése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, reklamációkezelés, akciós ajánlat küldése, piackutatás.
I. 3. A kezelt adatok köre:
előfizető neve és pontos címe (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) továbbá telefonszáma és e-mail elérhetősége címzett neve és pontos címe (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) továbbá telefonszáma és e-mail elérhetősége.
I. 4. Az adatkezelés időtartama
Az utolsó előfizetési időszak időtartamától számított 2 év. Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Kiadó akciós ajánlatokat és egyéb direkt megkereséseket vagy hírlevelet küldjön, a hozzájárulás visszavonását, illetve a regisztráció törlését az Impresszumban és a Kiadó weboldalán (www.direxmedia.hu) megadott elérhetőségeken kérheti.

I. 5. Adattovábbítás
A Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, a fizetés módja) az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítja; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítik, feldolgozzák, csoportosítják, karbantartják és a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkereshetik;
Kiadó számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg. Az alkalmazott informatikai eszközök megválasztásának elvei igazodnak ahhoz, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos követelmények, különösen az alábbiak:
a)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) az adatkezelés teljes tartama alatt folyamatosan érvényesüljenek. Kiadó szervezeti, műszaki szempontból is gondoskodik az adatkezelés kockázatainak kiküszöböléséről, zavartalanságának állandó fenntartásáról.

I. 6. Kiadó adatkezelése során érvényesülő elvek
1. titkosság: csak az arra jogosult hozzáférésének engedélyezése
2. sértetlenség: információ és a feldolgozási módszer pontosságának megőrzése
3. rendelkezésre állás: jogosult számára állandó jellegű elérhetőség
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

II. Adatkezelő elérhetőségei
DirexMédia Kft.
Adószám: 10980817-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-365402
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 14-es épület)
Telefon: +36-1-260-1148
E-mail: direxmedia@direxmedia.hu

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre Kiadó általános Adatkezelési tájékoztatójában írtak vonatkoznak

2017. március 12.