1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák a Direx Média Kft. (továbbiakban „Kiadó”) által kiadott időszaki kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett időszaki kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti egyéb kérdéseket. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítését jelenleg Magyarország területén a Kiadó nevében és javára a Magyar Posta Zrt, (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. száma: 01-10-042463, a továbbiakban “Terjesztő”) végzi.

2. Fogalom meghatározások

Szolgáltató adatai:
DirexMédia Kft.
Adószám: 10980817-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-365402
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 14-es épület)
Telefon: +36-1-770-0350
E-mail: direxmedia@direxmedia.hu

Tárhely szolgáltató:
Cégnév: RackForest Kft.
Adószám: 14671858-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-914549
Tel.: +36-70-362-4785
E-mail: info@rackforest.hu

Szolgáltatás jelenti a Kiadó időszaki kiadványainak vagy azok bármelyikének a kiadását, kinyomtatását, illetve a Terjesztő által Magyarország területén való előfizetéses terjesztését, azaz az Előfizető részére történő kézbesítését, valamint egyéb szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

Előfizető az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személyt is, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) Jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), aki a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatást igénybe veszi.

Terjesztő az a jogi személy amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett időszaki kiadványok általa megvásárolt lappéldányainak terjesztését (a Terjesztő saját munkavállalói vagy alvállalkozói útján) az Előfizető által meghatározott helyre, valamint, amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi, az előfizetések kezelését (megrendelések elfogadása és visszaigazolása, az előfizetési díjak beszedése, fizetési felszólítás, előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítása, reklamációs ügyintézés, az előfizetések módosítása, megszüntetése, stb.). A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyét, illetve annak esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több időszaki kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését szóban vagy írásban (előfizetési szerződés érvényes létrejötte), illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (előfizetési szerződés hatályba lépése) ha az beazonosítható időszakra vonatkozó beazonosítható kiadványra vonatkozik (ráutaló magatartással létrejött Előfizetés). Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás, készpénzátutalási megbízás, bankkártya, PayPal vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.

Csoportos beszedési megbízás esetén a határozott időtartamú Előfizetés hosszabbító ajánlat nélkül, automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a jelen ÁSZF alapján, vagy nem szünteti meg, illetve tiltja le a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazását számlavezető bankjánál. Címzett az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”.) Jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

Előfizetett kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amely kiadványnak nem része a kiadványtól elválasztható egyéb kiadvány(ok), termék(ek) és az előfizetett kiadvány elnevezésével hasonló különszámok, kivéve, ha az az előfizetési ajánlatban szerepelt.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását, valamint a szerződés létrejöttére utaló szándékát, amely alapján az Előfizető kötelezettséget vállal a visszaigazolt előfizetési díj megfizetésére.

3. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó nyilvános ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz az időszaki kiadványt a Kiadónál vagy a Terjesztőnél szóban vagy írásban vagy ráutaló magatartással megrendeli (a továbbiakban “Megrendelés”), és akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti, oly módon, hogy az a Kiadó vagy a Terjesztő számláján jóváírásra kerül (felfüggesztő feltétel). A Terjesztő a Kiadó nevében és javára, a Kiadó és az Előfizető között hozza léte az előfizetői jogviszonyt, illetve az Előfizetést.

3.2 A Megrendelés történhet szóban a Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a Kiadó előfizetői kuponjának kitöltésével, illetve a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti Megrendelés előterjesztésével levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon keresztül, az alábbi módokon:
– weben a www.direxmedia.hu címen valamint az adott kiadvány weboldalán, amelynek elérhetősége megtalálható a kiadvány impresszumában;
– személyesen a Kiadónál vagy a Terjesztőnél;
– e-mail-en az elofizetes@direxmedia.hu
– levélben a Direx Média Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10., vagy a Magyar Posta Zrt., Előfizetés; 1089 Budapest, Orczy tér 1. címen.

3.3 A Kiadó által kiadott időszaki kiadványok felsorolását és azok előfizetésének speciális feltételeit a www.direxmedia.hu weboldal tartalmazza. A Kiadó időszaki kiadványairól részletes információ a Kiadónál a +36-1-770-0350 számú telefonszámon, a Terjesztőnél a +36-1-767-8262 telefonszámon, e-mail: hirlap@posta.hu, és az Interneten (www.direxmedia.hu; elofizetes@direxmedia.hu) kapható.

3.4 A Megrendelésnek tartalmaznia kell:
a. az időszaki kiadvány megjelölését;
b. a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),
c. amennyiben az Előfizetés kizárólag az időszaki kiadvány meghatározott számá(ai)ra vonatkozik, ennek/ezek megjelölését – a meghatározott kiadványszámok megjelölése nélkül leadott rendelés az időszaki kiadvány a kiadó által az előfizetői hirdetésben meghatározott időszakra vonatkozó megrendelésnek minősül;
d. az Előfizető nevét, vagy megjelölését (név vagy cégnév, adószám) és pontos címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) továbbá telefonszámát és e-mail elérhetőségét (ha van);
e. a Címzett nevét (megjelölését) és pontos kézbesítési címét (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) továbbá telefonszámát és e-mail elérhetőségét (ha van) amennyiben a Címzett nem azonos az előfizetővel;
f. az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölését a jelen ÁSZF 5.1 pontja szerint;
g. írásos megrendelés esetén az Előfizető aláírását;
h. a kézbesítés kezdő időpontját, amennyiben annak nem a Kiadó által megadott legkorábbi időpontban, hanem azt követően kell kezdődnie.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek.

3.5 A beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk megküldésével vagy helyben, szóban, készpénzes fizetés esetén a nyugta kiállításával.

A visszaigazolás tartalmazza:
a. az Előfizető nevét és címét, illetve Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel;
b. a megrendelt időszaki kiadvány megjelölését és példányszámát;
c. az Előfizetési díjat, valamint az előfizetési díj befizetésének módját;
d. az Előfizetés időtartamát.

A direxmedia.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és kézbesítési címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát. Kiadó érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy hónappal a befizetést követően, vagy a havinál ritkább periodicitású kiadványok esetén az ezt követő első megjelenéssel kezdődnek. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést az akció hirdetésében megadott határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is ugyanezen határidő elteltéig kell megérkeznie a Terjesztőhöz vagy a Kiadóhoz.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni és az esetleges eltéréseket a Kiadónak a +36-1-770-0350 vagy a Terjesztőnek a +36-1-767-8262 számon bejelenteni haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 8 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel a megrendelttől eltérő vagy eltérő számú kiadvány kézbesítéséért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

3.7 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön, de akkor lép hatályba, ahogy az első időszakra vonatkozó előfizetési díj (egyedi átutalás, készpénzátutalási megbízás, bankkártya, PayPal vagy csoportos beszedési megbízás alapján) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben megfizetésre kerül.


3.8 A Kiadó az előfizetett időszaki kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint – a Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. A Kiadó címzett hírlapküldeményként kézbesítendő kiadványai tekintetében Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett hírlapküldemény az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

3.9 Az Előfizető köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek. A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 10. napon válik hatályossá és ezen időpontot követő első lapszám megjelenésekor történik a kézbesítés a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.10 Az Előfizető a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, tudomásul veszi illetve kijelenti, hogy
a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Kiadó a saját, illetve leányvállalatai által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk közvetítése, piackutatások, felmérések, új ajánlatokkal való megkeresés, valamint – az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – a Direx Média Kft. és leányvállalatainak partnereitől származó akciókról és ajánlatokról történő tájékoztatás céljából kezelje;
b) a Kiadványhoz árus terjesztésben csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett Kiadványhoz. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Címzett részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. Kiadó jogosult a postaláda nyílásánál nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni, amennyiben Előfizető vállalja az ezzel járó többletköltséget és erre vonatkozó nyilatkozatát igazolható módon eljuttatja Kiadóhoz;
c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, a fizetés módja) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;
d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben – vagy a csoportos díjbeszedés során hosszabbító ajánlat nélkül is – kiegyenlítésre kerül (ezt követő befizetés esetében az Előfizetés a befizetés Kiadónál történő jóváírását követő hónaptól hosszabbodik meg a befizetett periódusra);
e) a Kiadó, illetve az érdekében eljáró Terjesztő az Előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse; illetve
f) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, illetve Terjesztő általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását beszerezte.

3.11 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó(k), az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.

3.12 A Kiadó által igénybe vett adatfeldolgozó(k): Magyar Posta Zrt.

3.13 Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt írásban értesíteni. Az Előfizető a periodika megváltozása esetében az előfizetett számú lappéldányra marad jogosult, ilyen esetben az előfizetés az előfizetett számú lappéldány kiküldéséig automatikusan meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett időszaki kiadvány kiadását véglegesen megszünteti, az Előfizető jogosult a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére; erre vonatkozó igényét kizárólag a Kiadóval szemben érvényesítheti.

4. Az előfizetési jogviszony megszűnése

Az Előfizetés megszűnik:
a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba;
b) az előfizetett időszaki kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével;
c) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre került, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
d) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre került, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
f) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az Előfizető csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén letiltotta a megbízás teljesítését és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
g) az Előfizető Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony;
h) csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén amennyiben az Előfizető megszünteti felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével.

A jogviszony az fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott időszaki kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követően, az adott előfizetési időszak lejártával szűnik meg. Amennyiben a jogviszony a b) pont szerinti okból szűnik meg, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

5. Az Előfizetési díj

Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a Kiadó által üzemeltetett www.direxmedia.hu honlapon érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

5.1 Ellenkező rendelkezés hiányában az előfizetett Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díj Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától számított következő lapmegjelenéstől kerül sor. A korábban már érvényes, de időközben megszűnt előfizetés díjának újonnan, de már határidőn túli befizetése esetén a Kiadó fenntartja a lehetőséget, hogy a kimaradt lapszámokat – a megjelent számok folytonossága érdekében – legfeljebb két lapszám erejéig visszamenőleg pótlólag megküldje.

5.2 Az előfizetési díj megfizetése történhet:
a) készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt helyszíneken);
b) készpénz-átutalási megbízással (csekken);
c) csoportos beszedési megbízással;
d) folyószámláról átutalással;
e) bankkártyás fizetéssel (részletes tájékoztató a Kiadó honlapján található).

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.

Bankkártyás fizetési tájékoztató

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

5.3 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által, kizárólag a Kiadvány kiadásának megszüntetése vagy megszűnése, esetén kerülhet sor.

6. Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe kézbesíti. A magazinokat csomagolva, címezetlen küldeményként juttatja el az Előfizetőhöz.
A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a levélszekrényt köteles
a. kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b. többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
c. lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
d. egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell a levélszekrényt felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.
A 6.1. b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, elhelyezésűnek, méretűnek, biztonságúnak és zárhatónak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem Terjesztő, sem Kiadó felelősséget nem vállal.
6.4 Kézbesítési határidők
a) időszaki kiadvány kézbesítését a Magyar Posta a feldolgozást követően azonnal megkezdi, és az adott lapszám megjelenésétől számított 3 (három) munkanapon belül befejezi.
b.) Vis major esetén, annak megszűnését követő munkanaptól az adott időszaki kiadvány a címzettek részére kézbesítésre kerül.

7. Reklamáció

7.1 A Kiadó, illetve képviseletében eljáró Terjesztő az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak).
7.2 A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:
a) TERJESZTŐ: kiadoireklamacio@posta.hu; +36-1-767-8260
b) Kiadó: elofizetes@direxmedia.hu; +36-1-770-0350
7.3 Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 15 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a kijavítási/kompenzációs ajánlatról a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
7.4 Kézbesítési reklamáció a Terjesztő általi feldolgozás befejeztétől számított 60 napon belül tehető. Amennyiben ezen időtartamon belül nem érkezik az Előfizető részéről megkeresés, úgy a lap kézbesítettnek minősül.

8. Záró rendelkezések

8.1 Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését, illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.
8.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél, kifüggesztve, illetve a honlapon közzétéve.
8.3 A Kiadó az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen ÁSZF bármely módosítását a Kiadó a változás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
8.4 Az időszaki kiadvány megrendelésével az Előfizető elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.
8.5 A Kiadó és az Előfizető jogviszonyára egyebekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az Előfizető a Megrendeléssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy a távollévőkről kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § e) pontja alapján az Előfizető ugyanezen Korm. rendelet 4. § szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.
8.6 Jelen ÁSZF 2020. december 1. napján lép hatályba és a 2020. december 01. napját követően létrejött előfizetési jogviszonyokra (ide értve a korábban létrejött előfizetések jelen ÁSZF 3.10 d) pontja szerinti, 2020. december 1-ét követően bekövetkezett automatikus meghosszabbodásait is) , illetve a Magyar Posta Zrt-vel ezen időpontot megelőzően létrejött és a Kiadóra engedményezés és tartozásátvállalás útján átruházott előfizetési jogviszonyokra vonatkozik.

2020. december 1.