Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A DirexMédia Kft. (Adószám: 10980817-2-42 ; Cégjegyzékszám: 01-09-365402; Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 14-es épület); Telefon: +36-1-260-1148;E-mail: direxmedia@direxmedia.hu) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, vendégként való rendelés során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a DirexMédia Kft. (Adószám: 10980817-2-42 ; Cégjegyzékszám: 01-09-365402; Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. (FMV 14-es épület); Telefon: +36-1-260-1148;E-mail: direxmedia@direxmedia.hu) jogosult.

A DIREXMÉDIA Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A DIREXMÉDIA Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A DIREXMÉDIA Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a DIREXMÉDIA Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a DIREXMÉDIA Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.
Amennyiben a szállítási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a szállítási adatok rendelés teljesítését követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben a számlázási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a számlázási adatoknak a webes felületen a számla kiállítását követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása

3. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz;
• a webáruház és a számlázó program adatbázisának informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a RackForest Kft. (Adószám: 14671858-2-43 ; Cégjegyzékszám: 01-09-914549 ; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. )
• a megrendelt termék kiszállítását végző biztosító szolgáltatók: a DPD Hungária Kft. (Cégjegyzéksz: Cg.01-09-888141 ; Adószám: 13034283-2-42. 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.) illetve a Magyar Posta Zrt. (Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463; Adóigazgatási szám: 10901232-2-44 ; 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
• a megrendelt előfizetés kézbesítését végző szolgáltató: Magyar Posta Zrt. (Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463; Adóigazgatási szám: 10901232-2-44 ; 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
• az online fizetési lehetőséget biztosító BIG FISH Internet-technológiai Kft. (Adószám: 13767213-2-42 ; Cégjegyzékszám: 01-09-872150 ; 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2. )

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.
A rendelés során megadott személyes adatokat a DIREXMÉDIA Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A DIREXMÉDIA Kft. az előfizetés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 2 évig kezeli.

Rendelés esetén a DIREXMÉDIA Kft. a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli. A szállítási adatok a DIREXMÉDIA Kft. a megrendelés beérkezését követő 60 napon belül automatikusan törli.

A DIREXMÉDIA Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A DIREXMÉDIA Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a DIREXMÉDIA Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
5.2 Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a DIREXMÉDIA Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a DIREXMÉDIA Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a DIREXMÉDIA Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására 3 vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A DIREXMÉDIA Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a DIREXMÉDIA Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A DIREXMÉDIA Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a DIREXMÉDIA Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a DIREXMÉDIA Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a DIREXMÉDIA Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A DIREXMÉDIA Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a DIREXMÉDIA Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a DIREXMÉDIA Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a DIREXMÉDIA Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a DIREXMÉDIA Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a DIREXMÉDIA Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a DIREXMÉDIA Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A DIREXMÉDIA Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a DIREXMÉDIA Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A DIREXMÉDIA Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a DIREXMÉDIA Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: direxmedia@direxmedia.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

2018.05.25.

Adatkezelési tájékoztató 2017.03.12.-től 2018.05.25.-ig